IAP eMobility

Innovatie & Accelaratie Programma elektrische mobiliteit

Seed Capital – tender Smart en Sustainable Mobility

De tender Smart en Sustainable Mobility richt zich specifiek op nieuwe technische vindingen of een nieuwe toepassing van bestaande technologie binnen de marktsegmenten van duurzame mobiliteit. De tender is geopend van 1 november tot en met 14 november 2018.

Extra risicokapitaal kan een belangrijke bijdrage leveren aan de opschaling van de sector smart en sustainable mobility, zeker wanneer dit ook gebeurt binnen een toonaangevend ecosysteem met internationale betrekkingen.

Afwijkend van de reguliere tenders is dat de maximale bijdrage van de Staat per investeringsfonds € 10 miljoen is, in plaats van € 6 miljoen. Smart en Sustainable Mobility-initiatieven zijn kapitaalintensief. Door een groter bedrag beschikbaar te stellen, is het voor de investeerders mogelijk om grotere investeringen te doen.

Budget

Het budget is € 10 miljoen. Dit budget is beschikbaar voor investeerders die een investeringsfonds willen opzetten en vervolgens participeren in technostarters die werken aan intelligente en duurzame mobiliteit.

Zie ook: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seed-capital/seed-capital-tender-smart-en-sustainable-mobility

BNG Bank start fonds voor zakelijke duurzame projecten

Verenigingen, ondernemers en andere zakelijke initiatiefnemers kunnen vanaf 1 februari bij het BNG Duurzaamheidsfonds een lening afsluiten vanaf EUR 100.000 voor projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Het BNG Duurzaamheidsfonds is een aanvulling op (regionale) duurzaamheidsfondsen. Het verstrekt alleen leningen aan ondernemers die bijdragen aan het gemeentelijke of provinciale duurzaamheidsbeleid. Projecten en initiatieven die in aanmerking komen voor een lening vanuit het BNG Duurzaamheidsfonds, dragen bij aan verduurzaming van het milieu (ecologisch verduurzamen), de mens (sociaal-cultureel verduurzamen) of de markt (economisch verduurzamen).

BNG Bank heeft in eerste instantie een bedrag van EUR 10 miljoen beschikbaar gesteld in het fonds. De intentie is om dit de komende jaren te laten groeien tot EUR 25 miljoen. Het fonds verstrekt uitsluitend zakelijke leningen tussen EUR 100.000 en EUR 2.500.000. Het BNG Duurzaamheidsfonds is op 1 februari 2018 van start en is landelijk beschikbaar. Voor meer informatie en het aanvragen van een lening kunnen geïnteresseerden terecht op de website van het BNG Duurzaamheidsfonds.

Subsidie – Project Call Open – BENEFIC

BENEFIC streeft ernaar 740 punten voor alternatieve brandstoffen en energiedragers te realiseren tegen 2020. Projecten die hieraan bijdragen kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Hieronder vallen de volgende categorieën: oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, elektrische taxi’s en elektrische bussen, CNG- en LNG-infrastructuur, waterstoftankinfrastructuur en walstroom voor de binnenvaart. Via een open projectoproep voor publieke en private partijen worden infrastructuurprojecten gekozen en gesubsidieerd.

Connecting Europe Facility (CEF) is een belangrijk financieringsinstrument van de EU om groei, banen en concurrentievermogen te bevorderen door gerichte infrastructuurinvesteringen op Europees niveau. Het ondersteunt de ontwikkeling van goed presterende, duurzame en efficiënt onderling verbonden trans-Europese netwerken op het gebied van transport, energie en digitale diensten. CEF-investeringen fungeren als schakels in Europa’s energie, transport en digitale ruggengraat.

CEF voor transport is het financieringsinstrument om het Europese beleid inzake vervoersinfrastructuur te realiseren. Het is gericht op het ondersteunen van investeringen in het bouwen van nieuwe transportinfrastructuur in Europa of het herstellen en upgraden van de bestaande infrastructuur. Zie voor meer informatie: http://www.benefic.eu/nl

 

Nieuwe call voor duurzame living labs in de Logistiek

Eind januari zal NWO een call publiceren voor het ontwikkelen van consortia waarmee living labs in de Logistiek gestart kunnen worden. De call is opgesteld door het TKI Dinalog, NWO, Regieorgaan SIA en het ministerie van IenW in samenwerking met de Topsectoren Energie en Water & Maritiem. Deze call is een eerste stap in het stimuleren van onderzoek in praktijkomgevingen. Dinsdagmiddag 6 maart is er een matchmakingsevent in Utrecht.

Het doel van deze call is het aanjagen van de vorming van levensvatbare consortia die nieuwe oplossingen gaan testen en implementeren in een gecontroleerde praktijkomgeving. De living labs moeten goed worden ingebed in de praktijk en zowel bijdragen aan (fundamentele) kennisontwikkeling, praktijkgericht onderzoek als ontwikkeling van nieuwe tools en toepassingen. De deadline voor het indienen van een aanvraag is waarschijnlijk eind maart 2018.

Meer informatie nu en eind januari op de website van NWO.

 

Opbrengst marktconsultatie MaaS-pilots

Mobility as a Service (MaaS), het integraal aan reizigers aanbieden van plannen, boeken en afrekenen van allerlei soorten vervoersopties, lijkt een toverwoord in het mobiliteitsdomein. Er is in binnen- en buitenland al een behoorlijk aantal pilots gehouden, maar echte opschaling is nog nauwelijks van de grond gekomen. Dit lijkt alles te maken te hebben met de complexiteit en diversiteit van het mobiliteitsaanbod, betaalmogelijkheden, klantacceptatie, inzicht in actuele planning en bezetting.

In november 2017 is een marktconsultatiedocument met daarin vragen over onder andere het begrippenkader, toekomstperspectieven, functionaliteiten, data, marktordening, belemmeringen, korte omschrijvingen van de zeven pilots en aanbestedingsvereisten gepubliceerd. Op de marktconsultatiebijeenkomst eind november kwamen ruim 200 belangstellenden af en op de ruim 30 consultatievragen is vervolgens door ruim 80 bedrijven gereageerd.

Samengevat is men te spreken over de nieuwe MaaS-definitie en lijkt een platform/app op korte termijn zeker realiseerbaar. Wel ziet men nog belemmeringen die moeten worden weggenomen, bijvoorbeeld rond samenwerking met vervoeraanbieders, de OV-poortjes, data-uitwisseling en real time informatie. Daarnaast onderstrepen partijen dat een level playing field van groot belang is en krijgen zij graag meer duidelijkheid over de exacte invulling van de regionale  pilots en de relatie tot het landelijke MaaS-programma.

Lees hier het uitgebreide verslag van de consultatie.

BENEFIC – elektrische infrastructuur

Subsidie voor de realisatie van grensoverschrijdende infrastructuur voor milieuvriendelijke voertuigen en binnenvaart

Europa stelt via het project BENEFIC een investeringsbudget van 7.330.000 euro ter beschikking voor de realisatie van elektrische oplaadinfrastructuur, tankinfrastructuur voor LNG-CNG en waterstof, en walstroominstallaties. Zowel publieke als private partijen kunnen een project indienen via een open projectoproep, die loopt van begin februari 2018 tot eind april 2018.

BENEFIC staat voor ‘BrussEls NEtherlands Flanders Implementation of Clean power for transport’. Het hoofddoel van dit project is om de realisatie van infrastructuur voor milieuvriendelijke voertuigen en vaartuigen te versnellen. Het gebrek aan voldoende tank- en oplaadinfrastructuur om onderweg te tanken of te laden wordt nog steeds ervaren als een drempel bij de keuze voor een milieuvriendelijk voertuig. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rijksoverheid Nederland en Vlaamse overheid willen met Europese middelen de uitrol van dergelijke infrastructuur ondersteunen.

Meer informatie: http://www.benefic.eu

Marktconsultatiedag regionale MaaS pilots

MaaS

doel: brede beschikbaarheid van multimodale, digitaal toegankelijke mobiliteitsdiensten voor Mobility as a Service (MaaS)

De zeven ‘Mobility as a Service’ (MaaS)-pilots die het ministerie van Intrastructuur en Waterstaat aanbesteedt, hebben allemaal een andere focus. 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en decentrale overheden blijven ook de komende jaren investeren in het oplossen van mobiliteitsknelpunten. Een belangrijke ontwikkeling die we in dit kader zien, is de totstandkoming en brede beschikbaarheid van multimodale, digitaal toegankelijke mobiliteitsdiensten voor Mobility as a Service (MaaS). Read More

Publicatie EU Expert Group Rapport – Electrificatie van transport systeem

 Rapport - Electrificatie van transport systeem

Dit rapport concludeert onder andere dat elektrificatie van transport en mobiliteit een zeer grote bijdrage levert aan het reduceren van CO2 uitstoot in de EU.

Dit rapport, opgemaakt door rapporteurs vanuit het DG Research en Innovatie en vele deskundigen, concludeert onder andere dat elektrificatie van transport en mobiliteit een zeer grote bijdrage levert aan het reduceren van CO2 uitstoot in de EU.

Afgelopen mei presenteerde de Europese Commissie een set van initiatieven om mobiliteit en transport schoner, concurrerender en meer ‘connected’ te maken. Dit pakket van maatregelen is (deels) gepasseerd op een Expert Group rapport wat onderzoek en bevindingen deed naar de elektrificatie van het transport systeem.

Read More

DKTI Transport Financieringsregeling

Financiering Duurzame Mobiliteitsprojecten

Alle regelingen duurzaam transport en mobiliteit op een rij

DKTI Transport is de nieuwe financieringsregeling voor duurzame mobiliteitsprojecten. Op 5 september werd er een informatiebijeenkomst door RVO georganiseerd met heel veel informatie over deze en EU-financieringsregelingen voor de mobiliteit van de toekomst. 

De nieuwe regeling DKTI-Transport wordt dit najaar gepubliceerd.

Tijdens de bijeenkomst is de stand van zaken op de dossiers elektrisch rijden, duurzaam goederenvervoer, biobrandstoffen en waterstof toegelicht. Zowel ten aanzien van de technologische ontwikkelingen als met betrekking tot regels en voorwaarden van de financieringsregeling.

Menno Kleingeld van VDL ETS gaf een presentatie over de strategie van VDL voor duurzaam vervoer: VDL ETS Presentatie Menno Kleingeld

Daarna werden er vier parallelle sessies aangeboden om ook in bredere zin de deelnemers te informeren over het beschikbare subsidie- en financieringsinstrumentarium:
1 Financiering
2 Fiscaal (MIA/VAMIL)
3 Topsectoren
4 Europese programma’s (H2020, CEF, Interreg)

Link naar de DKTI-regeling

EZ Visie accommoderen slim elektrisch vervoer

Visie EZ op laadinfra

EZ heeft een visie opgesteld waarin zij aangeeft wat er nodig is om slim elektrisch vervoer te versnellen. De laadinfrastructuur is een belangrijke schakel.

EZ heeft een visie opgesteld waarin zij aangeeft wat er nodig is om slim elektrisch vervoer optimaal te accomoderen. De laadinfrastructuur is hierin een belangrijke schakel. Natuurlijk moeten er voldoende laadmogelijkheden zijn. En omdat Nederland hiermee internationaal op kop loopt biedt elektrisch vervoer in de volle breedte, exportkansen.

De stappen waarvan EZ vindt dat we die moeten benutten zijn:

  1. Export
  2. Businesscase voor laadinfrastructuur
  3. Landelijk dekkend netwerk in Europese context
  4. Slimme, flexibele laadinfrastructuur
  5. Rol van de overheid

Hieronder lichten we ze uit.

Read More