IAP eMobility

Innovatie & Accelaratie Programma elektrische mobiliteit

Introduction project evRoaming4EU

Allow any EV driver to charge at any charging station in Europe
by making roaming for EV charging a reality

The European partnership project evRoaming4EU* facilitates roaming services for electric vehicle (EV) charging. It does this by providing transparent information to consumers about EV charging, charging locations and prices in Europe through the use of the open independent OCPI protocol. The ultimate goal is to enable all EV drivers to charge hassle-free anywhere in the EU. Our short video explains why.

Video: evRoaming4EU

evRoaming4EU is a collaboration of organisations from four motivated European countries: Austria, Denmark, Germany and the Netherlands. By sharing knowledge and results, the team hopes to inspire other European countries to join. In our short video, partners and parties concerned explain quickly and clearly why the acceleration of EV roaming has to be high on the agenda.

Seed Capital – tender Smart en Sustainable Mobility

De tender Smart en Sustainable Mobility richt zich specifiek op nieuwe technische vindingen of een nieuwe toepassing van bestaande technologie binnen de marktsegmenten van duurzame mobiliteit. De tender is geopend van 1 november tot en met 14 november 2018.

Extra risicokapitaal kan een belangrijke bijdrage leveren aan de opschaling van de sector smart en sustainable mobility, zeker wanneer dit ook gebeurt binnen een toonaangevend ecosysteem met internationale betrekkingen.

Afwijkend van de reguliere tenders is dat de maximale bijdrage van de Staat per investeringsfonds € 10 miljoen is, in plaats van € 6 miljoen. Smart en Sustainable Mobility-initiatieven zijn kapitaalintensief. Door een groter bedrag beschikbaar te stellen, is het voor de investeerders mogelijk om grotere investeringen te doen.

Budget

Het budget is € 10 miljoen. Dit budget is beschikbaar voor investeerders die een investeringsfonds willen opzetten en vervolgens participeren in technostarters die werken aan intelligente en duurzame mobiliteit.

Zie ook: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seed-capital/seed-capital-tender-smart-en-sustainable-mobility

Innovatiemissie Smart Cities naar New York – aanmelden tot 30 maart!!!

Bent u actief op het gebied van Smart Cities en binnen de thema’s slimme en groen mobiliteit en/of circulair bouwen en stedelijke ontwikkeling? Ga dan in mei mee met de innovatiemissie naar New York!

Centraal staat het delen van kennis en ervaring met belanghebbenden wereldwijd over de uitdagingen van duurzame stedelijke ontwikkeling. Ook ziet u best practices op het gebied van de fysieke en digitale infrastructuur, gezondheid, onderwijs, duurzaamheid, veiligheid en mobiliteit.

Met een gevarieerd programma zetten het Nederlandse Consulaat Generaal in New York, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en onze partners van Trade & Innovate NL zich in om de Nederlandse sector op de kaart te zetten.

Voor wie?

Nederlandse ondernemers op het gebied van Smart Cities en technologie. U werkt actief aan duurzame innovatietrajecten en zoekt uitbreiding naar of zakelijke kansen in de regio New York of de Verenigde Staten. Daarbij ligt de nadruk op bedrijven in de sectoren ciculair bouwen en circulaire stedelijke ontwikkeling (Circular Building & Circular Urban Development) en slimme en groene mobiliteit (Smart & Green Mobility).

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn € 500 (excl. btw) per persoon. Deelname van een 2e persoon van hetzelfde bedrijf kost € 250 (excl. btw).
Het Nederlandse Consulaat Generaal in New York en RVO.nl betalen de toegangskosten tot de Smart Cities NYC ’18 Conferentie en Expo.
Kosten zoals vluchten, overnachtingen, vervoer en maaltijden zijn voor eigen rekening. Suggesties voor de te boeken vluchten en accommodatie ontvangt u na de bevestiging van uw aanmelding.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk tot 30 maart 2018. Het aantal inschrijvingen is beperkt.
Wij selecteren aanmeldingen op basis van de benodigde aansluiting met de thema’s Circulair en Smart & Green Mobility.

Meer informatie

Als u vragen heeft over de innovatiemissie, neem dan contact op met

Zie ook: https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/innovatiemissie-smart-cities-naar-new-york

Meetup 5 april – Gebruikers en Consumentengedrag autonome en elektrische mobiliteit in 2030

In samenwerking met het TKI Urban Energie (Topsector Energie) organiseert het Innovatie en Acceleratie Programma een meetup. Doel van deze meetup is om huidige en toekomstige innovatie vraagstukken te bespreken en deze uit te wisselen en hieruit nieuwe kennisvragen en projectideeën te genereren.

Op dit moment is het kabinet, samen met de SER, de regisseur voor de totstandkoming van het Klimaatakkoord[1]. De gesprekken hierover vinden plaats aan vijf sectortafels, waaronder elektriciteit en mobiliteit. Deze gesprekken moeten in de zomer 2018 leiden tot afspraken op hoofdlijnen. Het pakket aan maatregelen dient toekomstgericht zijn met aandacht voor pilots, demonstratie, onderzoek, ontwikkeling & innovatie die op de middel- (richting 2030) en langere termijn (na 2030) nodig zijn.

Het TKI Urban Energy en het Innovatie en Accelaratie Programma Elektrische Mobiliteit willen na afloop de verzamelde kennisvragen en project-ideeën opnemen in een – nieuw te bouwen – kennisdossier. Dit kan door betrokken partijen gebruikt worden als referentie, ter inspiratie en als platform om partijen bij elkaar te brengen.

Het zal een middag worden met allerlei verschillende perspectieven en inzichten vanuit verschillende vakgebieden. Voel je daarom vrij om deze aankondiging in je netwerk, ook buiten de kring van academische en toepassingsgerichte onderzoek- en kennisinstellingen, te verspreidden.

Praktische informatie:

Voor wie: voor professionals van allerlei verschillende disciplines, werkzaam op het gebied van elektrische en/of autonome mobiliteit.

Waar: LAB.073, Orthen 63, Den Bosch

Wanneer: donderdagmiddag 5 april vanaf 13.00u tot 17.00u

Aanmelden bij: Joris.Knigge@mentesadvisory.nl

 

[1] Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/23/kamerbrief-over-inzet-kabinet-voor-klimaatakkoord

 

BNG Bank start fonds voor zakelijke duurzame projecten

Verenigingen, ondernemers en andere zakelijke initiatiefnemers kunnen vanaf 1 februari bij het BNG Duurzaamheidsfonds een lening afsluiten vanaf EUR 100.000 voor projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Het BNG Duurzaamheidsfonds is een aanvulling op (regionale) duurzaamheidsfondsen. Het verstrekt alleen leningen aan ondernemers die bijdragen aan het gemeentelijke of provinciale duurzaamheidsbeleid. Projecten en initiatieven die in aanmerking komen voor een lening vanuit het BNG Duurzaamheidsfonds, dragen bij aan verduurzaming van het milieu (ecologisch verduurzamen), de mens (sociaal-cultureel verduurzamen) of de markt (economisch verduurzamen).

BNG Bank heeft in eerste instantie een bedrag van EUR 10 miljoen beschikbaar gesteld in het fonds. De intentie is om dit de komende jaren te laten groeien tot EUR 25 miljoen. Het fonds verstrekt uitsluitend zakelijke leningen tussen EUR 100.000 en EUR 2.500.000. Het BNG Duurzaamheidsfonds is op 1 februari 2018 van start en is landelijk beschikbaar. Voor meer informatie en het aanvragen van een lening kunnen geïnteresseerden terecht op de website van het BNG Duurzaamheidsfonds.

Subsidie – Project Call Open – BENEFIC

BENEFIC streeft ernaar 740 punten voor alternatieve brandstoffen en energiedragers te realiseren tegen 2020. Projecten die hieraan bijdragen kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Hieronder vallen de volgende categorieën: oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, elektrische taxi’s en elektrische bussen, CNG- en LNG-infrastructuur, waterstoftankinfrastructuur en walstroom voor de binnenvaart. Via een open projectoproep voor publieke en private partijen worden infrastructuurprojecten gekozen en gesubsidieerd.

Connecting Europe Facility (CEF) is een belangrijk financieringsinstrument van de EU om groei, banen en concurrentievermogen te bevorderen door gerichte infrastructuurinvesteringen op Europees niveau. Het ondersteunt de ontwikkeling van goed presterende, duurzame en efficiënt onderling verbonden trans-Europese netwerken op het gebied van transport, energie en digitale diensten. CEF-investeringen fungeren als schakels in Europa’s energie, transport en digitale ruggengraat.

CEF voor transport is het financieringsinstrument om het Europese beleid inzake vervoersinfrastructuur te realiseren. Het is gericht op het ondersteunen van investeringen in het bouwen van nieuwe transportinfrastructuur in Europa of het herstellen en upgraden van de bestaande infrastructuur. Zie voor meer informatie: http://www.benefic.eu/nl

 

Elektrisch laden in het buitenland

Wil Scholten Netbeheer NL

Je kunt je niet voorstellen dat je met een fossiele auto bij een tankstation komt en dat dan het vulpistool niet in je tank blijkt te passen of dat je pinpas niet wordt geaccepteerd. Toch is dat precies waar elektrisch rijders in het buitenland mee te maken hebben.

Dat elektrisch laden in het buitenland niet altijd even vanzelfsprekend is, vertelt Wil Scholten programmanager Netbeheer Nederland in zijn column.

 

  • Heb je eindelijk een oplaadpunt, wordt je pas niet geaccepteerd
  • Of de stekker past niet

Het probleem van het niet accepteren van je tankpas heeft Wil uitgezocht.

Read More

Binnenvaart moet ook af van fossiele energie

binnenvaart

een hybride-elektrisch binnenvaartschip

Ook de Nederlandse binnenvaart moet af van de fossiele brandstof. Een opgave van formaat want de verduurzaming van schepen gaat trager en is veel duurder dan het vrachtvervoer op de weg. Alleen al vanwege de lange levensduur van scheepsmotoren.

De Nederlandse binnenvaart, goed voor 35% van het Nederlandse goederenvervoer, moet evenwel snel verduurzamen. De hybride scheepsmotor, met elektromotoren aangedreven door een dieselgenerator, kan dienen als tussenstap op weg naar een CO2-neutrale binnenvaart.

Read More

Nieuwe call voor duurzame living labs in de Logistiek

Eind januari zal NWO een call publiceren voor het ontwikkelen van consortia waarmee living labs in de Logistiek gestart kunnen worden. De call is opgesteld door het TKI Dinalog, NWO, Regieorgaan SIA en het ministerie van IenW in samenwerking met de Topsectoren Energie en Water & Maritiem. Deze call is een eerste stap in het stimuleren van onderzoek in praktijkomgevingen. Dinsdagmiddag 6 maart is er een matchmakingsevent in Utrecht.

Het doel van deze call is het aanjagen van de vorming van levensvatbare consortia die nieuwe oplossingen gaan testen en implementeren in een gecontroleerde praktijkomgeving. De living labs moeten goed worden ingebed in de praktijk en zowel bijdragen aan (fundamentele) kennisontwikkeling, praktijkgericht onderzoek als ontwikkeling van nieuwe tools en toepassingen. De deadline voor het indienen van een aanvraag is waarschijnlijk eind maart 2018.

Meer informatie nu en eind januari op de website van NWO.

 

Opbrengst marktconsultatie MaaS-pilots

Mobility as a Service (MaaS), het integraal aan reizigers aanbieden van plannen, boeken en afrekenen van allerlei soorten vervoersopties, lijkt een toverwoord in het mobiliteitsdomein. Er is in binnen- en buitenland al een behoorlijk aantal pilots gehouden, maar echte opschaling is nog nauwelijks van de grond gekomen. Dit lijkt alles te maken te hebben met de complexiteit en diversiteit van het mobiliteitsaanbod, betaalmogelijkheden, klantacceptatie, inzicht in actuele planning en bezetting.

In november 2017 is een marktconsultatiedocument met daarin vragen over onder andere het begrippenkader, toekomstperspectieven, functionaliteiten, data, marktordening, belemmeringen, korte omschrijvingen van de zeven pilots en aanbestedingsvereisten gepubliceerd. Op de marktconsultatiebijeenkomst eind november kwamen ruim 200 belangstellenden af en op de ruim 30 consultatievragen is vervolgens door ruim 80 bedrijven gereageerd.

Samengevat is men te spreken over de nieuwe MaaS-definitie en lijkt een platform/app op korte termijn zeker realiseerbaar. Wel ziet men nog belemmeringen die moeten worden weggenomen, bijvoorbeeld rond samenwerking met vervoeraanbieders, de OV-poortjes, data-uitwisseling en real time informatie. Daarnaast onderstrepen partijen dat een level playing field van groot belang is en krijgen zij graag meer duidelijkheid over de exacte invulling van de regionale  pilots en de relatie tot het landelijke MaaS-programma.

Lees hier het uitgebreide verslag van de consultatie.