IAP eMobility

Innovatie & Accelaratie Programma elektrische mobiliteit

EZ Visie accommoderen slim elektrisch vervoer

Visie EZ op laadinfra

EZ heeft een visie opgesteld waarin zij aangeeft wat er nodig is om slim elektrisch vervoer te versnellen. De laadinfrastructuur is een belangrijke schakel.

EZ heeft een visie opgesteld waarin zij aangeeft wat er nodig is om slim elektrisch vervoer optimaal te accomoderen. De laadinfrastructuur is hierin een belangrijke schakel. Natuurlijk moeten er voldoende laadmogelijkheden zijn. En omdat Nederland hiermee internationaal op kop loopt biedt elektrisch vervoer in de volle breedte, exportkansen.

De stappen waarvan EZ vindt dat we die moeten benutten zijn:

  1. Export
  2. Businesscase voor laadinfrastructuur
  3. Landelijk dekkend netwerk in Europese context
  4. Slimme, flexibele laadinfrastructuur
  5. Rol van de overheid

Hieronder lichten we ze uit.

Exportkansen

Elektrisch vervoer heeft in Nederland een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Dit heeft er toe geleid dat Nederland op dit moment internationaal voorop loopt op het gebied van elektrisch rijden en de infrastructuur hiervoor. Ook voor bussen en zwaarder transport. De kansen die dit voor bedrijven biedt, willen we internationaal verzilveren. Dat doen we door economische missies en door middel van programma’s als Partners for International Business met Duitsland, de VS en India, die deze sector op kansrijke markten in het buitenland positioneren.

Businesscase voor laadinfrastructuur

De komende jaren wordt toegewerkt naar een situatie waarin de businesscase voor laadinfrastructuur rendabel is. Dit vraagt ook om een veranderende rol van de overheid bij de ontwikkeling van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. In de huidige fase van stimulering via onder andere de Green Deal Openbaar Toegankelijke Laadinfrastructuur is ingezet op verdere kostprijsreductie door innovatie, efficiencyverbetering en stimulering van uitrol en opschaling.

Deze Green Deal draagt er aan bij dat openbare laadinfrastructuur zich over enkele jaren ook zonder directe overheidsstimulering verder kan ontwikkelen.

Visie op landelijk dekkend netwerk in Europese context

Internationaal gezien heeft Nederland een goed ontwikkeld landelijk netwerk. Dit netwerk moet blijven meegroeien om de toename van het aantal elektrische voertuigen te accommoderen. Daarnaast is het van belang dat interoperabiliteit gewaarborgd is en dat men door heel Europa op een voor de EV-rijder aantrekkelijke manier kan reizen.

In Nederland is dat geborgd, maar dat is in Europa nog niet het geval.

Daarom zetten Nederlandse partijen zich in om dit ook op Europees niveau te realiseren.

Slimme, flexibele laadinfrastructuur

Om kosten voor netverzwaringen in de toekomst te reduceren en een kosteneffectieve ontwikkeling van het energienetwerk mogelijk te maken, zijn slimme en flexibele oplossingen nodig. Elektrisch vervoer is één van de mogelijkheden die hier een belangrijke rol kan gaan spelen.

In de Energieagenda wordt de inzet op het gebied van slimmere en flexibelere energienetwerken beschreven.

Voor slim, schoon en autonoom vervoer

De ontwikkeling naar autonoom en elektrisch vervoer biedt kansen voor de overheidsambities op het gebied van mobiliteit, economie, klimaat en milieu. Door de toename van elektrisch vervoer is er behoefte aan publieke laadvoorzieningen, in het bijzonder voor mensen die niet thuis of op het werk kunnen laden.

Schaalvergroting zal een uitdaging zijn voor het energienetwerk dat zowel met een energietransitie als met een mobiliteitstransitie te maken krijgt.

Slim laden in smart grids is dan een oplossing die kosten kan besparen. Ook op regionaal niveau.

Ook de ruimtelijke aspecten rond laadinfrastructuur zoals parkeren zijn, naarmate de transitie van elektrisch rijden vordert, een belangrijk aandachtspunt voor overheden. Hier hebben regionale overheden een belangrijke rol, want (ruimtelijke) vraagstukken rond laadinfrastructuur doen zich vooral op lokaal niveau voor.

Rol van de overheid

Het Rijk stimuleert via de Green Deal Laadinfrastructuur dat de business case rendabel wordt. Daarnaast heeft het Rijk een rol op het gebied van het bevorderen van innovatie, het wegnemen van belemmeringen, het aangeven van de juiste marktprikkels en stimulerende wetgeving. Ook het faciliteren van samenwerking op dit vlak blijft noodzakelijk.

Link naar het beleidsdocument

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *